You are currently viewing Rejestracja wózka widłowego w UDT

Wszystkie urządzenia podlegające pod dozór techniczny można eksploatować tylko i wyłącznie na podstawie zezwolenia wydanego przez lokalny oddział Urzędu Dozoru Technicznego.

Wózki jezdniowe podnośnikowe (wózki widłowe) jako pojazdy transportu bliskiego podlegają nadzorowi Urzędu Dozoru Technicznego. Każdy wózek widłowy, zaraz po zakupie, wymaga zgłoszenia i zarejestrowania. Pojazd, którego zezwolenie zostało wstrzymane lub nie został dopuszczony do eksploatacji przez UDT nie powinien być użytkowany.

Nowy wózek widłowy podlega rejestracji, wózek używany poddawany jest badaniu odbiorczemu.

Co znajduje się we wniosku

Rejestrację wózka widłowego w Urzędzie Dozoru Technicznego rozpoczynamy od złożenia odpowiedniego wniosku. Właściwy wniosek znajduje się na stronie UDT.
We wniosku należy wskazać między innymi poniższe dane:

  • Eksploatującego:  w zależności od tego czy wnioskodawcą jest firma czy też osoba fizyczna: nazwę, NIP, PESEL, oraz dane teleadresowe.
  • Przedmiotu zgłoszenia: urządzenie, wytwórca, nr fabryczny, rok budowy, udźwig, itp.

Złożenie wniosku

Wniosek o rejestrację wózka widłowego, przedsiębiorca powinien złożyć we właściwym Oddziale Urzędu Dozoru Technicznego. Właściwym miejscem nie jest miejscowość rejestracji firmy a miejsce eksploatacji wózka widłowego. Zatem jeśli firma założona jest w Krakowie, a wózek pracuje w oddziale rzeszowskim, to do Rzeszowa należy złożyć wniosek o rejestrację wózka widłowego. Zgłoszenia dokonuje się niezwłocznie po dopełnieniu wszelkich formalności związanych z zakupem. Dokumenty można złożyć osobiście ale również poprzez eUDT – internetowy portal Urzędu Dozoru Technicznego.

Załączniki

Oprócz samego wniosku do Urzędu Dozoru Technicznego należy dołączyć dane rejestrowe firmy, która składa wniosek (KRS, CEIDG).
Do wniosku należy załączyć dwa komplety dokumentacji urządzenia, sporządzone w języku polskim. Powinny się także znaleźć w załącznikach dane rejestrowe podmiotu, który składa wniosek, a więc odpis z KRS lub CEIDG. Dokumentacja rejestracyjna nie jest wymagana w przypadku zgłaszania wózka widłowego, który był wcześniej używany – wystarczy kopia ostatnio wykonanego protokołu badań odbiorczych wraz z decyzją dopuszczającą wózek widłowy do bezpiecznej eksploatacji.

Jeśli rejestracji podlega więcej urządzeń – należy załączyć ich wykaz. Jeśli rejestrujemy wcześniej używany wózek widłowy, do wniosku dołącza się także kopię ostatnio wykonanego protokołu badań odbiorczych i decyzji dopuszczającej urządzenie do bezpiecznej eksploatacji.

Oprócz wcześniej wskazanych dokumentów należy załączyć:

  • schematy układów,
  • instrukcja obsługi,
  • certyfikat pochodzenia i DTR

Weryfikacja

Zgodnie z obwiązującymi przepisami, złożony wniosek powinien zostać rozpatrzony przez UDT bez zbędnej zwłoki. W przypadku kiedy złożony wniosek będzie wymagał poprawy, przedsiębiorca zostanie o tym poinformowany. W kolejnym kroku inspektor UDT uzgadnia z przedsiębiorcą termin i miejsce badania odbiorczego.

Badania

O tym w jaki sposób przygotować wózek do procedury, przedsiębiorca powinien zostać poinformowany przez inspektora UDT. Właściciel urządzenia powinien być obecny przy wykonywaniu badania przez inspektora UDT, wykonującego badanie odbiorcze.

Decyzja

Wózek widłowy będzie przekazany do bezpiecznej eksploatacji tylko wtedy, kiedy wynik badania odbiorczego wykonanego przez inspektora UDT będzie pozytywny. Na podstawie tej decyzji zostanie założona księga rewizyjna dla wózka widłowego.

Księga rewizyjna jest dokumentem, który zawiera wszystkie informacje na temat wózka widłowego wraz z numerem identyfikacyjnym, terminem badań, decyzją, która zezwala na przyjęcie do eksploatacji, danymi użytkownika, protokołem z badania i wykazem dokumentacji technicznej.